Lại điểm 2


Lại điểm 2 (Опять двойка) là một bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Soviet Fyodor Reshetnikov (Фёдор Павлович Решетников), vẽ năm 1952.

Đây là bức thứ hai, trong bộ ba tác phẩm họa sĩ vẽ về đề tài thiếu nhi.

Bức tranh mô tả tâm trạng rầu rĩ của một cậu bé từ trường về, lại bị thêm một điểm 2. Tâm trạng của mẹ, chị, rồi cậu em, và đặc biệt là chú chó được diễn tả rất tài tình.

Về bức tranh này, nhà giáo dục – tâm lý, viện sĩ Viện Hàn lâm Giáo dục Liên Xô Shalva Amonashvili (sinh năm 1931) bình luận :

Bức tranh này không phải được vẽ cho đối tượng trẻ con. Nó dành cho người lớn. Để những người lớn thấy rằng, không được đối xử với trẻ con như vậy. Mà cần phải ứng xử, đón nhận như cách con chó với cậu bé.

Đối với chú chó, thì thế nào cũng được, cậu bé về nhà với cái gì. Với điểm 2 ư, cậu ấy vẫn là người bạn. Với điểm 5 ư, vẫn là người bạn. Không nên nhìn nhận đứa trẻ qua điểm số. Điểm số-cũng chỉ là điểm số mà thôi. Có thể đứa con điểm 2 của bạn ngày mai sau sẽ làm thay đổi cả thế giới. Đứa con điểm 3 của bạn sẽ thành nghị sĩ, hay là bộ trưởng, hoặc là một bác sĩ giỏi. Không phải điểm số quyết định, mà là cách cư xử của chúng ta với con mình ra sao.

Mình dịch xong mà cũng ngẩn người ra. Vì mình đã có lần choảng con mình vì điểm kém, dù biết rằng như thế thật không nên (Nói nhỏ chứ bố nó hồi đi học vẫn bị điểm kém liên tục). 😀

Phan Việt Hùng

Advertisements
Categories: ♥♥ Mỹ thuật chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

奧古斯都神的功業記


【中译者的话】

公元一世纪罗马传纪作家苏维托尼乌斯在其《神圣的奥古斯都传》中提到奥古斯都的遗嘱。他说遗嘱写在两本册子上,另外有三卷密封的文书,其中有一卷是奥古斯都亲自撰写的他自己一生的成就,他叮嘱把这份文卷的全文铭刻在铜牌上立于他陵寝的入口处作为纪念【苏维托尼乌斯《神圣奥古斯都传》CI.4】。后来帝国境内其他地方的许多神殿大概也纷纷抄刻了这一自传的全文。但这些铭文绝大部分都随着建筑物的毁灭而湮没无存了。公元1555年,学者在小亚的安齐拉城(现代土耳其的安卡拉)的一座罗马女神和奥古斯都古庙中发现了这一铭文的拉丁语原文和希腊语译文。铭文几乎全部完好保存。(后来在小亚俾泰尼亚的阿波罗尼亚和安条克也发现一部分)。这之后,欧洲史学界对这一重要发现作了大量的抄录、校订、考证、翻译和评论解释等工作,使这一铭文成为一切古代铭文中最卓著的一个。蒙森曾誉之为“拉丁铭文的女皇”。这一铭文因其发现地点而以“安齐拉纪念铭文”(Monumentum Ancyranum)一名闻名于世。

奥古斯都这一自传铭文共35段。全文概括了他自己一生的经历和成就,大致分三部分:一、关于他历任官职和所获得的荣誉(1-14段);二、他用自己的资财为罗马和公众举办的事业(15-24段);三、他在战时和平时所完成的业绩(25-35段)。这一自传是按罗马历来纪念名人一生成就的传统写法写成的,与古代东方皇帝纪功碑之类铭文相似,是政治性文献,不是历史年表。但它是研究奥古斯都时代有价值的史料。

奥古斯都尽管自称还政于民,恢复共和政体,但从这篇自述看,他毫不谦逊,完全以大权在握,大功告成的君主的口气炫耀并历数自己的功绩和“德行”。因坦率无虚饰,所以文字简洁明了。由此亦可见作者的绝对无上地位。

安齐拉铭文不仅是研究奥古斯都的重要第一手资料,在古铭文学、语言学和拉丁文学等方面也都很有价值。

[下面所译铭文的简短前言和本文均选自N.刘易斯和M.来因霍德主编《罗马文明》第二卷,英译本,第 9-19页。

拉丁原文载于《拉丁铭文集》(CIL)第三卷,第769一799页,柏林]

在我十九岁时,我主动用自己的财产组织了一支军队并利用它使处于一小撮人【指马可·安东尼及其党人。此指B.C.44-43年间屋大维与元老院合作反对安东尼事】暴政压迫下的共和国恢复了自由。为此功绩,元老院于盖约·蓬萨和奥拉斯·赫喜阿斯为执政官时【B.C.43年】通过表扬法令使我成为元老院的一名成员,同时授我以等同于执政官的发言权,并授予我绝对统治权。元老院还任命我为代大法官,并以此身份与两执政官一起照管国事,务使国家不受伤害。同一年当两执政官在战争中阵亡后,人民选我为执政官,我成为处理共和国大事的三头之一【后三头】。

我依照法律程序流放了刺杀我父亲的人,使他们的罪行得到惩罚。这之后,当他们发动战争反对共和国时,我在战场上两次克服了他们【指B.C.42年的两次菲利比战役】。

我在世界各地的陆地和海上进行了对内对外多次战争。作为胜利者,我宽恕所有乞求原谅的公民。对于外邦人,凡可赦免而无害于安全者,我都宁愿赦免而不消灭他们。向我宣誓效忠的罗马公民兵约有五十万人:其中三十余万人在服役期满后,我送他们到殖民地定居或送回原籍。对所有这些人,我都分予土地或赠予金钱作为他们服役的报酬。我俘获了六百艘战船,其中尚未计入小于三层桨的小型船只。

我曾两次举行小凯旋式,三次举行正式凯旋式【一次在B.C.40年与安东尼在布林的西议和之后,另一次在B.C.36年战胜绥克斯都·庞培之后。B.C.29年,他一次举行了对达尔马提亚,亚克兴和埃及胜利的三个凯旋式】,二十一次获得英帕拉多称号【给予奥古斯都的英帕拉多称号很多是由于他的副帅特使的胜利】。此后,元老院曾一再宣布为我举行凯旋式,我均拒绝了。每次战争,我在完成自己的誓言之后便把装饰权杖的月桂花环奉还于卡庇托尔神殿中【共和国惯例,凯旋后的将军把权杖桂环存入卡庇托尔神殿以示完成出发时的誓言】。为我及由我指挥的副手们在海上或陆上所取得的胜利,元老院曾五十五次向不朽的诸神举行感恩献礼。按元老院的命令举行感恩礼的日子共达八百九十天。在我历次的凯旋式上,曾有九个国王或王子走在我的战车前。到我写本文件时为止,我已任执政官十三次,正第三十七次担任保民官【A.D.14年】。

当马尔库斯·马赛拉斯和琉喜阿斯·阿伦提阿斯任执政官期间【B.C.22年】,元老院和人民授予我的独裁权,无论是我在场或我不在场时宣布者,我均谢绝未予接受,在粮食极端缺乏的时期,我承担起粮食供应总监的责任。我执行此职数日之后,便通过使用自己的财力和人力购进粮食,解除了全体公民的饥饿危险和忧虑【此事标志罗马皇帝承当“供粮总监”(Cura annonae)之始。此后这一职责一直由皇家行政部承担】。当时还授予我终身的执政官职权,我拒未接受。

在马尔库斯·维尼西阿斯和昆图斯·琉克利喜阿斯任执政官期间【B.C.19】,又在巴布利阿斯·林都拉斯和格涅阿斯·林都拉斯任执政官期间【B.C.18】,第三次在鲍鲁斯·费比阿斯·马克西穆斯和昆图斯·图贝罗为执政官期间【B.C.11】,罗马元老院和人民一致同意推举我为独一的,拥有最高权力的法律和道德监察【实际上这是给奥古斯都以永久独裁权,然而是在一种新的伪装之下】。但我拒不接受给我加以任何违背祖宗传统的权力。因此,元老院希望我当时采取的行动我都以保民官权使之付诸实施【可能指他的社会道德立法,最早开始于B.C.18年】。后一项权力,我五次自愿要求,并经元老院许可,与一同僚分担【两次与马尔库斯·阿格里巴,三次与提比略分担】。

我连续十年是处理共和国事务的三头之一。到我写此文件时为止,我已任元老院成员四十年。我还是大祭司长,占卜官,负责举行献牺牲仪式的十五人圣典团成员,指导宗教性宴会的七人圣宴团成员,阿瓦尔祭司团成员,火神会成员和交涉外交的典礼官之一【所列七种职位均属宗教性官职。其中前四种为罗马国家宗教重要教职。奥古斯都以后诸帝均亲自担任此四种教职首领。阿瓦尔祭司团为古农业神祭司团,共设祭司12人】。

在我第五任执政官期间,我遵人民和元老院之命,增加了贵族人数。我三次重订元老院人选名单【B.C. 29,19,11年】。在我第六任执政官期间【B.C.28年】,我以马尔库斯·阿格里巴为同僚进行了一次人口财产调查。我举行了四十二年来没举行过的卢斯特鲁姆仪式。【传说罗马第六王塞维乌斯·图里乌斯最早举行人口财产调查。完成之后,向马尔斯神供献三牲。净化有渎神明之处,这种仪式称为卢斯特鲁姆 Lustrum】这次人口调查所记录的罗马公民人数为四百零六万三千人。后来在盖约·孙索里纳斯和盖约·阿西尼阿斯任执政官期间【B.C.8年】,我以执政官权为依据,独自举行了又一次人口调查。这次调查记录的罗马公民人数为四百二十三万三千人。第三次人口调查是在绥克斯都·庞培和塞克斯都·阿普来阿斯任执政官期间【A.D.14年】,我以执政官权为依据,以我儿提比略·凯撒为同僚而完成的。此次记录罗马公民四百九十三万七千人。依我所创始的新立法,我恢复了已遭吾一代人废弃的许多祖先旧传统;我本人也在许多方面为后代树立了效法的榜样。

元老院规定每个第五年由执政官和祭司为我的健康举行一次祝福宣誓。为履行誓言还愿,在我一生中时常举行庆祝赛会;有时由四个主要祭司团主持,有时由执政官主持。此外帝国全体公民也全体一致,或分别代表个人,或作为自治市集体的成员,不断到所有的神殿中为我的健康祷福。

遵元老院命令,我的名字被写入了萨利祭司团的赞美诗中。同时以立法规定我永远神圣不可侵犯,并终身拥有保民官权【奥古斯都在B.C.36年被授予保民官的不可侵犯权。B.C.30年又曾获得保民官权。但直到B.C.23年的宪法改革他才开始用保民官任期数计算他在位的年数。参见前第4段。】。人民将我父亲曾担任过的大祭司长职位授予我,但由于一个担任大祭司长的同僚还健在【指雷必达。此人于B.C.36年解除三头身份,保留大祭司长职。死于B.C.13年,次年奥古斯都遂接受大祭司长职】,我拒绝取代其位。几年之后,当普布里阿斯·萨尔皮喜阿斯和盖约·瓦勒吉阿斯为执政官时【B.C.12年】,原在国内动乱期间占居该职位之人去世,我始接受该职位。当时全意大利蜂聚了为数众多的公民来参加选我为大祭司的投票,这是罗马历史上前所未有的情况。

当昆图斯·琉克利喜阿斯和马尔库斯·维尼西阿斯为执政官时的某一天【B.C.19年】,我从叙利亚回罗马。为纪念我的归来,元老院在卡佩那门的“荣誉与美德”神殿之前,向“还乡之命运”女神奉献了一个祭坛,并以法令规定此后每年逢此周年纪念日【10月12日】,各祭司和维斯塔贞女均须向该祭坛奉献牺牲。这一日还因我而命名为奥古斯塔利亚。

这次由元老院下令,一部分行政官员和乎民保民官同执政官昆图斯·琉克利喜阿斯以及部分重要市民一起被派往坎佩尼亚去迎接我。这是到那时为止除我之外,未曾给过任何其他人的荣誉。在提比略·尼禄和巴布利阿斯·昆提利阿斯为执政官期间【B.C.13】,我成功地处理了西班牙和高卢行省的事务。从那里返回罗马时,元老院为了纪念我的归来,命令在马尔斯广场奠立一个庄严的和平祭坛,并以法令规定一切行政官员、祭司和维斯塔贞女每年周年日向之献祭。

我们的祖先决定任何时候,当整个罗马帝国在海上和陆上赢得胜利并取得了和平时,即关闭雅努斯-奎利努斯神庙【Quirinus=Mars】,这也是他们的愿望。据记载自建城以来到我出生之前,这个神庙只关闭过两次,而在我任元首期间,元老院曾三次命令关闭它。

由于我的尊荣,我的儿子盖约和琉喜阿斯·恺撒【两人是奥古斯都的外孙,系其女朱理亚与阿格里巴之子。奥古斯都于B.C.17年将两外孙过继为继承人。但两人均早逝,盖约死于A.D.4年,琉喜阿斯死于A.D.2年】–年轻时就被命运之神从我身边夺走–在年满十五岁时就被罗马元老院和人民指定为当选执政官,许可他们五年之后就任正式官职。元老院还决定他们从被引上广场讲坛之日起,就可以参加国事辩论。此外,罗马骑士团还赠他们以银盾和银矛,并尊他们为“青年领袖”。

遵照我父亲的遗嘱,我付给罗马平民每人三百塞斯特斯【罗马小银币名,此时等于1/4个狄纳里】;在我第五次任执政官时【B.C.29年】,我以自己的名义从战利品中赠给每人四百塞斯特斯;在我第十任执政官时【B.C.24年】我从自己的财库中再次赠给每人四百塞斯特斯;在我第十一任执政官时【B.C.23年】,我十二次用我自己的钱购买粮食进行分配;在我第十二次任保民官时【B.C.11年】,我第三次发给每人四百塞斯特斯。我的这些赠款每次所泽及的人数从来不少于二十五万。在我第十八次掌保民官权和十二次任执政官时【B.C.5年】,我向三十二万城市平民每人赠送六十狄纳里【合240塞斯特斯】。在我第五次任执政官时【B.C.29年】,我曾从战利品中发给在殖民地定居的士兵每人一千塞斯特斯。这笔赠款是在我举行凯旋式时发放的,接受者约十二万人,分在各殖民地。在我第十三次任执政官时【B.C.2年】,我给当时接受国家发放食粮的平民每人六十狄纳里【合240塞斯特斯】,获得者二十余万人。

在我第四次任执政官期间以及后来在马尔库斯·克拉苏和格涅阿斯·林都拉斯任执政官期间【B.C.30年和B.C.14年】,我把一些自治市的土地划分给了我的士兵,为此,我向各自治市偿还了银钱。我为意大利人的地产所付出的银钱总数约六亿塞斯特斯;为行省的土地付出约二亿六千方塞斯特斯。到我为止,所有在意大利成行省为士兵建立殖民地的人,我是第一个,也是唯一的一个采取这种偿还行动的人。后来在提比略·尼禄和格涅阿斯·皮索任执政官期间,同样在盖约·安提斯提阿斯和狄西摩斯·利略,在盖约·喀尔文那斯和琉喜阿斯·帕西恩那斯,以及在琉喜阿斯·林都拉斯和马尔库斯·美塞拉和在琉喜阿斯·卡尼尼阿斯和昆图斯·费布利西阿斯等为执政官的期间【B.C.7、6、4、3、2等年份】,我让服役期满的士兵回返自己原籍,用现款向他们发放了退伍金:为此,我花费了约四亿塞斯特斯。

我曾四次用自己的财产资助国库,共向国库管理人拨款一亿五千万塞斯特斯。在马尔库斯·雷必达和琉喜阿斯·阿伦提阿斯为执政官时【A.D.6年】我从我自己的财库拨款一亿七千万塞斯特斯作为兵士退伍基金。这一军事金库是在我的建议之下建立起来的,目的为服役满二十年或更多年的士兵提供退伍金。

从格涅阿斯·林都拉斯和巴布利阿斯·林都拉斯为执政官之年【B.C.18年】起,任何时候行省税收不能收齐,有时缺少十万人的贡赋,有时更多,我总从我自己的粮仓和财库代为补齐应纳之粮和钱之数。

我修建了下列各种建筑物,元老院会堂和与之相逢的卡尔西迪大殿;帕拉丁山上的阿波罗神庙及其柱廊;神圣朱理亚庙,牧神龛,弗拉米尼竞技场的柱廊(我同意称这桩廊为“屋大维亚柱廊”,这是早先在这同一地点修建一个柱廊者的姓名),还有大竞技场的观礼台,卡庇托尔山上的“打击者朱庇特”和“雷神朱庇特”神殿,奎利努斯神庙;阿芬丁山上的米涅尔娃、天后朱诺和“解放者朱庇特”诸神庙;位于圣路起点的拉瑞斯【教育神】神庙,维利亚山头的佩那戴斯【家神】神庙,以及帕拉丁山上的青年神庙和大母神庙。

我花费了巨款重修了卡庇托尔大庙和庞培剧场但未将我的名字铭刻于其上。我修复了因年久失修而多处损坏的水道的引水管道,我还把一条新的源泉引入称为马尔西亚的水道,从而使其水量增加一倍。我还修完了我父亲开始修建并已完成大部分的朱理亚广场和位于卡斯特尔神庙和萨图恩神庙之间的大会堂。后来这大会堂被火焚毁,我扩大了地基开始重新构筑并准备把我诸子的名字铭刻于其上。如果在我有生之年这一建筑不能完成,我嘱托我的继承人把这项工程完成。在我第六次任执政官时【B.C.28年】我遵照元老院的决议,在罗马城修复了八十二座神庙,当时待修的神庙没有一座被忽略。在我第七任执政官时【B.C.27年】,我重修了弗拉米尼大道,从罗马城直到阿里密努姆,也重修了除穆尔维桥和米努齐桥外所有的桥。

在我私人的地产上,我用战争得来的钱修建了复仇者马尔斯神庙和奥古斯都广场。在大半是从私有土地者手中购买来的土地上,我修建了一个剧场和与之相连的阿波罗神庙并在上面刻上我女婿马尔库斯·马赛拉斯的姓名。在卡庇托尔,我用战争得来的钱向神圣朱理亚庙、阿波罗神庙、维斯塔女神庙和复仇者马尔斯神庙奉献了大量的礼物,花费了约一亿塞斯特斯、在我第五次任执政官时【B.C.29年】,我把为庆祝我凯旋而征集的加冕黄金三万五千磅归还给意大利诸自治市和殖民地民这之后,每当我再被授予英帕拉多称号时,我不再接受加冕黄金,尽管各自治市和殖民地仍以前此同样的热情决定贡献这种黄金【加冕黄金贡制源起希腊,罗马东征大将袭用之,初仅向东方省征收,帝国时遍及各省,为皇家财库的主要来源之一】。

我三次以我自己的名义,五次以我儿子或孙子的名义举办角斗表演,在这些表演中约有一万人参加战斗。我两次以我自己的名义,第三次以我孙儿的名义从世界各地聘请运动员为人民举行体育表演。我四次以自己的名义,二十三次代表其他官员举办各种赛会【指在剧场和竞技场的各种比赛】。在盖约·福尼阿斯和盖约·西拉那斯为执政官时【B.C.17年】,我作为十五人祭司团的团长,与我的同僚马尔库斯·阿格里巴一起,代表十五人祭司团,举办了百年大祭【ludi Saeclares,Secular Games,此处从《十二恺撒传》pp.66。A.D. 17年举行的大庆盛会遗留下一块巨大的石刻铭文,择细记载了此次大庆贺会的计划和要求,有奥古斯都的指示和元老院的法令以及大会主席团的命令等】。在我第十三次任执政官时,我第一次举办了马尔斯赛会【B.C.2年,军事竞赛】。此后执政官遵元老院决议和一条立法,在随后的年份,每年举行这种赛会。我二十六次以我自己的名义,或以我诸子诸孙的名义,在竞技场和圆形剧场举行追猎非洲野兽的表演,在此种表演中,约有三千五百头野兽被猎杀。

我在台伯河对岸,现在是凯撒园林的地方为人民举办了一次海战表演。为此,挖了一千八百英尺长,一千二百英尺宽的水域。在这次表演中有三十艘三列桨或二列浆的尖头战船和许多小船参加战斗。在这些船上,不算桨手约有三千名战士。

在我胜利之后,我把我的对手【指马可·安东尼】在战争中从亚洲省各城的神庙掠取供他私人使用的一切装饰物分别归还给该省各城的神庙。在罗马城中,有为我本人树立的或站立,或在马背、或在战车上的银质塑像约八十座,我把它们通通搬掉熔化,由此而得的钱财我用来以我自己的名义和为我树像者的名义向阿波罗神庙奉献金质礼品。

我镇压了海盗,给海上带来平静。在那次战争中【指对绥克斯都·庞培的海战,结束于B.C.36年】我把近三万名从其主人处逃跑并拿起武器反对国家的奴隶交还其原主去惩治。整个意大利于是自愿向我宣誓效忠,并要求我领导后来在亚克兴获胜的那次战争【指对马可·安东尼和克里奥帕特拉的战争。亚克兴战役在B.C. 31年】。高卢和西班牙诸省,阿非利加、西西里和撒丁等省也都举行了效忠宣誓。当时约有七百名元老站在我的旗帜下。在那之前或之后,直到我写此文件时为止,他们之中有八十三人得任执政官职,约一百七十人担任了祭司职。

我把罗马人民一切行省的边界都向外延伸了,在这些边界居住着臣服于帝国的各族人民【主要指西部各省。东方边界在奥古斯都时并不平静】。我使高卢和西班牙诸省恢复了和平,也使从加迪布斯(卡迪斯)到易北河口被海洋包围的广大日耳曼地区获得了和平。我使从近亚德利亚海地区起直到托斯卡海(第勒尼安海)为止的整个阿尔卑斯山恢复了和平,没有把不该进行的战争加给任何人民。我的舰队从莱茵河口向东在海洋上航行直达辛布累人的地界。以前没有任何罗马人从海上或陆上到过这个地方。辛布累人、卡里得斯人和塞姆诺内斯人以及该地的其他日耳曼人都派遣使节寻求与我和罗马人民建立友好关系【所指系提比略进军日耳曼尼亚直达易北河之役,对为A.D.5年】。在我的指挥和主持下,两支军队几乎同时开进了埃塞俄比亚和福地·阿拉伯;两个民族都有大批军人在战争中被歼,许多城镇被占领。在埃塞俄比亚,部队前进直达麦罗埃附近的那巴塔镇;在阿拉伯,部队进到萨白安地区的马里巴城【B.C.25-24年埃及总督埃利乌斯·伽卢斯进攻阿拉伯福地(也门)失败。B.C.21-22年,盖约·培特仑对埃塞俄比亚作惩罚性远征,得胜】。

我为罗马人民的帝国增加了埃及【在埃及女王克里奥帕特拉死后,B.C.30年】。当大亚美尼亚王阿尔塔克西亚斯被刺杀时,我本可以把它变成罗马的一个行省,但我宁愿按照祖先的榜样,通过当时我的继子提比略采取行动,把王国交给国王阿尔塔瓦斯德斯之子,老王提格拉尼斯之孙提格拉尼斯去治理。嗣后,此民族发生动乱和叛变,我儿盖约代我征服了他们,我将该王国交给米底之王,阿尔塔巴努斯之子阿里奥巴尔扎尼斯去治理。该王死后又把王国转给其子阿尔塔瓦斯德斯。后者被杀之后,我又派亚美尼亚王室子孙提格拉尼斯去治理该王国【奥古斯都继续采用共和时代已使用的在边疆建立小附属王国的政策。因为让土著酋王去治理边境小国比派罗马总督更为方便,也省力。这些小王国后来多并入罗马帝国。】。我收复了亚德利亚海以东一切行省以及当时大半在众小王酋掌握中的昔兰尼加行省以及前此收复的曾于奴隶战争中被占领的西西里和撒丁【可能指塞克斯都·庞培的占领】。

我在阿非利加、西西里、马其顿、两个西班牙省、亚该亚、亚细亚、叙利亚、那旁-高卢和彼西底亚【在小亚细亚半岛西南】建立了士兵殖民地。此外,我还在意大利建立了二十八个殖民地。在我生前这些地方已发展成著名而且人口繁茂的地方。

在西班牙、高卢和达尔马提亚等地战胜了敌人之后,我收复了以前其他将军失去的许多军旗。我迫使帕提亚人把他们以前从三个罗马军团夺去的战利品和军旗送还给我,并使他们不得不千方百计寻求与罗马人民建立友好关系【这些军期是克拉苏于B.C.53年对帕提亚的卡累战役中,和马可·安东尼在B.C.40年和36年对帕提亚用兵失败时丧失的。奥古斯都通过外交协商收回了军旗,挽回罗马人民的体面】。

在我成为元首之前,罗马人民军队从未进入过潘诺尼亚诸部落之地域;我通过我的继子提比略·尼禄将该诸部落征服并将之并入罗马帝国;我还将伊里利亚的边界扩展到多瑙河边。在我主持下,一支越过多瑙河来到我们此岸的达契亚人军队被击溃并歼灭了。嗣后,我的军队越过多瑙河迫使彼岸的达契亚部落服从罗马人的命令。

印度国王的使臣常被派遣来觐见我,前此他们从未觐见过任何罗马将军。巴斯塔尼人【又称培契尼人,Peucini】和斯基泰人以及住在顿河两岸的萨尔马太人,还有阿尔巴尼人,伊伯利安人和米底人等的国王都派遣使者来寻求我们的友谊【所提诸民族均分布在黑海以北和以东,从喀尔巴阡山到高加索一带】。

向我投奔的各民族的国王有帕提亚王提里达特斯和稍后的弗拉提斯老王之子,弗拉提斯;米底王阿塔瓦斯德斯;阿狄亚贝尼王阿塔薛西斯;不列颠王杜母诺白劳努斯和汀科米乌斯,苏刚布里人之王迈洛以及马可曼尼-苏维比人的国王西吉美鲁斯【此根据其他资料补】。帕提亚王欧洛狄斯之子弗拉提斯将其诸子诸孙均送来意大利我处。这并非出于他在战争中被征服,而是他自愿以子孙为人质寻求与我国友好。在我任元首期间,许多前此未与我们交换使节和友好往来的外族人都体验到罗马人民的良好信誉。

帕提亚人和米底人派遣其首要人物为使节从我接受他们所要求的国王:帕提亚人所接走的是国王欧洛狄斯之孙,国王弗拉提斯之子沃诺尼斯;米底人接走的是国王阿里奥巴尔扎尼斯之孙,国王阿塔瓦斯德斯之子阿里奥巴尔扎尼斯。

在我结束内战之后,经全国普遍拥护,我掌握了最高权力。在我第六任和第七任执政官期间,我将国家从我手中移交给罗马元老院和人民。因我的优行,元老院宣布授我以“奥古斯都”尊号,公开在我住宅的门柱上装饰了月桂枝叶,大门口钉上了市民花环;并且在朱理亚元老院会堂放置一面金盾,上面铭刻文字说明罗马元老院和人民因我勇敢、仁慈、公正和虔诚而授予我这种尊荣。从此,我的威望超过了一切人,但我在每一种职位上都不比我的同僚握有更多的权力。此处按照DY先生的建议修改。

当我第十三次任执政官时【B.C.2年】,元老院、骑士阶级以及全体罗马人民给我加上了“祖国之父”的尊号,并决定将此尊号铭刻于我住宅的前厅和朱理亚元老院会堂,也铭刻在元老院为给我以荣誉而树立于奥古斯都广场的战车的基座上。写此文件时,我年七十六岁。

李雅書根據英譯轉譯為中文

根據商務印書館《世界歷史資料叢刊》掃描,腳註改為隨文註釋

以下譯文按照拉丁文、英文譯文、中文譯文次序排列

Categories: ♥♥ Văn chương chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đã đến lúc cho sự lên ngôi của văn hóa và tri thức


Văn hóa là hoạt động của tư tưởng, và sự thụ nhận cái đẹp và tình cảm con người. Nó không liên quan gì đến việc nắm bắt những mảnh thông tin rời rạc. Một người chỉ đơn thuần có nhiều thông tin là kẻ lắm chuyện vô dụng nhất trên đất của Thượng Đế. Điều mà chúng ta nên hướng đến là tạo ra những người vừa có văn hóa, vừa có tri thức chuyên môn trong chiều hướng đặc biệt nào đó. Tri thức chuyên môn của họ sẽ mang lại cho họ nền tảng để xuất phát, và văn hóa của họ sẽ dẫn dắt họ vào sâu thẳm như triết học và thăng hoa như nghệ thuật” – Trích sách Những mục tiêu của giáo dục và các tiểu luận khác – Alfred North Whitehead (Hoàng Phú Phương, Tiết Hùng Thái, Hà Dương Tường dịch).

Đã từ lâu ở Việt Nam, hệ thống giáo dục và truyền thông xã hội không hề hướng tới việc tạo ra những người có văn hóa và cũng không hề tạo được những người có tri thức chuyên môn. Lối nói “thừa thầy thiếu thợ” là một biện minh xảo trá, bởi thực trạng ở Việt Nam đó là vừa thiếu thầy vừa thiếu thợ.

Thống trị mọi lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay chỉ có những kẻ gặp thời. Chợt nhớ tới lời than của Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tùy bút : “Kẻ gặp thời thì không có chí, mà kẻ có chí thì chẳng gặp thời”. Cái chí ở đây không nên hiểu hạn hẹp là cái chí của kẻ theo đuổi thành đạt. Chí ở đây là chí muốn tạo một cuộc thay đổi để đưa cộng đồng hướng tới lối sống đẹp hơn, sâu sắc hơn. Đó là cái chí của sự hướng thượng mà chỉ những người có tri thức và có văn hóa mới hiểu được và mới dám dấn thân.

Nhiều cuộc cải cách giáo dục đã diễn ra, nhiều cuộc thanh trừng chống tham nhũng được phát động, nhiều cuộc biểu tình được tổ chức, nhiều xu hướng kinh tế mới được đề xướng… Tất cả chỉ là phần ngọn của vấn đề. Chừng nào người ta chưa biết trân trọng văn hóa và tri thức, chừng ấy nước Việt Nam còn lụn bại. Nhìn trong lịch sử Việt Nam, không ít thời những thế lực thiếu văn hóa và tri thức giữ được địa vị cao và hậu quả là một sự tàn phá, suy đồi kéo dài. Không chỉ ở dưới thời Xã hội chủ nghĩa, mà còn cả cuối thời Lê-Trịnh, cái nạn đám đông tàn phá, sĩ phu dùng lời lẽ thao túng các thế lực, kẻ làm quan cậy quyền cậy thế tham nhũng và cướp bóc… đã rất phổ biến. Những người có tri thức, có văn hóa lui về ở ẩn, để giữ sự trong sạch của mình và cũng thể hiện cho sự bất lực trước thời cuộc.

Hiện trạng ngày nay là sự giao tranh giữa xu hướng trọng văn hóa, tri thức với xu hướng trọng tiền bạc, xu hướng trọng quyền lực đám đông. Đây cũng là tình trạng đã gặp phải ở thời 30-45 của thế kỷ 20. Hậu quả là xu hướng quyền lực đám đông đã thắng, sau đó là xu hướng trọng tiền bạc chiếm ưu thế sau những năm 90. Xu hướng trọng văn hóa, tri thức trượt dài trong thất bại. Cứ mỗi lần cơ hội đến, các trí thức có tâm và có tài nhen nhóm làm điều gì đó thay đổi cho đất nước thì lại bị hai xu hướng kia đè nén, thậm chí giả mạo. Giờ đây, xu hướng trọng tiền bạc và xu hướng trọng quyền lực đám đông cũng tạo ra đội ngũ học giả của riêng họ để làm dư luận dẫn dắt quần chúng. Những học giả này dẫm đạp lên văn hóa và tri thức đích thực, thay thế bằng các sản phẩm kém chất lượng hơn.

Bây giờ, những người có tri thức và văn hóa sẽ phải làm sao? Có nên quay mặt để giữ sự trong sạch cho riêng mình? Tôi vẫn luôn tin cơ hội không tự nhiên đến, cơ hội là do mình nỗ lực nhặt nhạnh, chắt chiu từng ngày. Ở thời Trung Cổ, khi đa phần dân chúng mù chữ, nhiều tri thức bị coi là quỷ dữ, vẫn có những người bất chấp nguy hiểm, liều mạng để gìn giữ, sao lưu, thậm chí thuyết giảng với các quý tộc để mong mỏi có một ngày thay đổi. Nhờ vậy, phương Tây có một kỷ nguyên Phục Hưng rực rỡ mà chúng ta đến nay vẫn được thừa hưởng một phần thành quả.

Vậy đấy, tôi không tin xu hướng đám đông và xu hướng trọng tiền bạc có thể tồn tại được lâu. Bởi chúng chỉ tàn phá, và khi chúng tàn phá đến cực điểm, sẽ là lúc cần xây dựng những nền tảng mới. Lúc ấy, tri thức và văn hóa sẽ trở thành vị Chúa cứu rỗi con người.

Hà Thủy Nguyên

Categories: ☺☺ Thời đàm, ❀ VĂN SỬ | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

AVE BRVTVS


Triều Dương : Nghe ngu chưa ? Thằng Dũng đã phế, thằng Lộc còn ngu hơn. Tư duy kiểu này mà đòi viết sử.

Cuốn sách mình dự định thực hiện trong năm sau sẽ có HAI nhân vật chính là ông Nguyễn Huệ và ông Nguyễn Ánh. Tuy nhiên, nó sẽ xoay quanh nhiều vấn đề khác liên quan tới lịch sử Việt Nam và thế giới.

Ví dụ mình sẽ kể do đâu các nhà truyền giáo lại đến Việt Nam, công việc của họ là gì, các công ty Đông Ấn là thế nào, trong chương viết về kế hoạch kinh doanh của chúa Nguyễn. Vì địa bàn của hai người này rất rộng, nên sẽ móc nối với nhiều địa điểm trong quá khứ như cung vua Lê, phủ chúa Trịnh, đất Lam Sơn, vv. Đối tượng của mình là những ai chưa biết gì về lịch sử nên mình sẽ cho các bạn nhiều thông tin thú vị và cố gắng diễn giải dễ đọc theo lối kể chuyện, kèm theo hình ảnh.

Hiện tại mình đang sưu tầm tài liệu và đi thực tế để đầu năm sau viết. Trong tủ sách cũng góp được “Gia Định thành thông chí”, “Tây Sơn Uprising”, “Xứ Đàng Trong, Lịch sử Kinh tế – Xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18”, “Giả vương nhập cận”, “Trường Luỹ Quảng Ngãi”,… Quý anh chị em nào có lòng hỗ trợ tài chính, có thể gửi qua tài khoản này, mình xin cám ơn:

Phạm Vĩnh Lộc

Cuốn sách dự kiến sẽ có tên là “Vua Rồng” (Dragon Emperors), do ông Nguyễn Huệ có biệt danh Long Nhương và sử dụng Long Đao, ông Nguyễn Ánh có hiệu Gia Long.

—-

Mục lục dự kiến (có thể thay đổi)

⚔️I- Phân tranh:

1- Triều đình phương Nam, triều đình phương Bắc.

2- Rạch đôi sơn hà.

3- Tây Sơn dũng sĩ.

4- Ông Long Nhương và mặt trời bé nhỏ.

5- Những tháng ngày lưu lạc.

🔥II- Đại loạn:

1- Xứ chùa tháp.

2- Hoàng tử Cảnh đi Tây.

3- Attila phương Đông.

4- Ngày tàn của triều cũ.

5- Sinh nhật Càn Long.

6- Núi rừng Vạn Tượng.

🌈 III- Thống nhất:

1- Cuộc đào tẩu vĩ đại.

2- Kinh đô Gia Định.

3- Tam quốc phân tranh.

4- Biển lửa Thị Nại.

5- Từ giã cô thành.

6- Đôi cá nước cạn, họ Nguyễn về làng.

7- Trước biển Đông, nước Việt Nam một dải.

🔑IV- Phụ lục:

📜V- Nguồn tham khảo:

Kình Văn : Tự lột truồng bản thân luôn, suy cho cùng toàn lũ tự kỷ.

Triều Dương : Vẫn đạo đức giả.

Kình Văn : Cái chết oan nghiệt của Jong Hyun (SHinee) khiến bóng tối ‘trầm cảm’ bao phủ làng giải trí Việt suốt 7 ngày ~ Chắc chắn năm sau bên Hàn sẽ có chỉnh lý, tái cấu trúc nền giải trí đấy. Lúc đó thì các con giời sùng Hàn-Nhật sẽ rụng dần.

Triều Dương : Thế hệ Hàn Lưu là đỉnh rồi, dù sao vẫn đỡ hơn bọn sùng Nhật. Nhật bây giờ bệnh hoạn vl !

Kình Văn : Cho nên Drumpf Đại Đế thừa nhận Ierusalem lúc này là đúng thời, ít ra là làm kết thúc cái trò lấy lợi nhuận bù mâu thuẫn.

Triều Dương : Giờ cứ yên tâm, khi Mĩ tái định hình, các con giời sùng Mĩ cũng sẽ lung lay thôi. Hierosolyma là trò đạo đức giả, dm vốn đéo thằng nào yêu thương Palestine cả. Trò chính trị tân tự do ngu xuẩn của Mĩ khiến cho Trung Đông nát bét. Amen !

Kình Văn : Knn chỉ gây ảnh hưởng đến lợi ích của Đột Quyết và Ba Tư thôi, chớ trước giờ Saudi cần tró gì.

Triều Dương : Palestine kéo dài một thời gian nữa là sẽ phế.

Kình Văn : Theo hiến pháp là hai quốc gia, nhưng về mặt ngoại giao thì dân Palestine chỉ là một nhánh của nước Israel, đi đâu làm gì vẫn phải xin hộ chiếu Do Thái, không hơn gì Hongkong cả.

Triều Dương : Thiên Chúa và Vespasianus trù dập khiến Do Thái vong quốc lâu rồi, giờ chúng nó ngày càng mạnh. Số phận Palestine chẳng quan trọng, nó chẳng khác gì Việt Nam những năm 70-80 đi xin viện trợ như thằng hành khất, giờ nó muốn được công nhận nhưng nó không có trọng lượng. Sao phải đi công nhận một thằng bạo lực chuyên khủng bố ? Làm ăn vs Do Thái lợi hơn chứ !?

Kình Văn : Nãy ỉa tự dưng nhớ đến Brutus vĩ đại : AVE BRVTVS !

Triều Dương : Brutus nào ? Marcus Iunius Brutus kẻ đâm Caesar ?

Kình Văn : Brutus mũ 3 ấy, hê-hê.

Triều Dương : Dm… Thôi chúa giúp chú ỉa êm đít mát mông.

Kình Văn : Ave moi !

Triều Dương : Ỉa ngập nhà lũ lưu manh.

Kình Văn : Ừ ! Giờ tận hưởng Đêm Thánh Vô Cùng đã.

Triều Dương : Ờ… Cầu Augustus và Iesous đi.

Kình Văn : AVE BRVTVS ! 😜

Triều Dương : BRVTVS CHƯA ĐẺ ARTVRVS.

Kình Văn : Ờ-hớ, dark midnight blue. Hai bữa nay tôi đang bực vì cái tai bay vạ gió từ đám tân tự do, ông biết rồi đấy.

Triều Dương : PVBLIVS OVIDIVS NASO chứ đâu phải thằng ất ơ đéo biết văn bản. Nói chung, kệ mẹ chúng nó !

Kình Văn : Vẫn cái tư duy như thằng Thắng, dí phim con heo vào mặt bắt tôi coi, dù tôi đéo thèm.

Triều Dương : Thằng Lộc khá hơn đéo đâu, nó còn phải xin tiền bố thí khắp thiên hạ để mua Minh thực lục, Thanh thực lục, Đại Nam thực lục. Viết về thằng Huệ và Phước Ánh cũng bằng thừa. Dũng Phân và Lộc Lồn là hai thằng ngu đi viết sử, trong khi ở Việt Nam sử là thứ thậm dối trá. Nên ông đừng thấy lạ khi dân cổ điển, ngữ văn học ở Âu Mĩ chúng nó thạo sử còn sâu hơn dân chuyên sử, hiểu sử triết hơn bọn sừ-trét.

Categories: ☺☺ Thời đàm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sao Việt Nam không có trứ tác đỉnh cao ?


Kình Văn :Dù trong văn học Nhật Bản hay Việt Nam, tác phẩm viết theo lối nào, thì cảm thức bi cảm rất quan trọng” ~ Vôn-như-lằn.

Triều Dương : Đứa nào viết ?

Kình Văn : Tụi Nhã Nam toàn trích bài từ Mương. (>”<) Rì-viu sách đấy. Vỗn lài !

Triều Dương : Yên tâm, mấy trang đó éo chấp, toàn bọn ngu lồn, viết văn như kẹc. Nên bảo sao NN ra mắt sách, trừ mấy cuốn nổi như Ngàn năm xú uế đi giới thiệu rầm rộ từ Bắc zô Nam, còn lại đều lên kệ và chỉ được thông báo hờ qua FB. Đám dịch giả có dám chường mặt ra đâu, cũng một phần chắc bị NN khinh vì cái thói ôm chân quỵ lụy, kế đến là biết mình ngu không nói được gì, không hiểu sâu, nên cứ âm thầm ra. Chứ học giới, sách ra tuy không mấy ai biết nhưng trong giới thì luôn hóng và đến dự. Có đứa dịch đến cả hơn chục quyển còn đéo được dòng nào trên mạng hay phỏng vấn cơ mà.

Kình Văn : Mà này…

Triều Dương : Hử ?

Kình Văn : Tụi Saudi có dòng văn chương đáng ngưỡng mộ phết đấy, sau này có thì giờ tụi mình sẽ điểm qua đám đó.

Triều Dương : Còn lâu, tỉ năm nữa.

Kình Văn : Mấy tác gia nổi danh tất nhiên là đều dạt sang Mễu cả.

Triều Dương : Không có văn bản không nói suông được.

Kình Văn : Vì sao Việt Nam không có tác phẩm văn học đỉnh cao ?

Triều Dương : Mje, Nhân Dân chửi đúng còn gì ? Đám kí giả ở đó cũng đéo xoàng đâu. Tại sao văn học Việt Nam không có tác phẩm đỉnh cao ?

Kình Văn : Ký giả Nhân Dân tôi gặp gồi mà, toàn sư tử làng báo. Văn học suy cho cùng là phải nói được hai điều tối thiểu : 1 là nỗi đau của con người, 2 là trào phúng chính con người, mấy thứ còn lại là râu ria thôi. Tôi quên chưa nói là cái link ND kia tôi lụm trong nhóm của tụi Trảm Phong Hội, chắc vẫn ý là muốn có cái gì đó để đem so với Nhật-Hàn-Hán, “của mình cũng ngon như của nó”.

Triều Dương : Hmm.

Categories: ♥♥ Văn chương chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Âu phong Á vũ


Kình Văn : “Âu phong Á vũ” (歐風亞雨) tôi dịch là “European wind’n Asian rain” đúng không ?

Triều Dương : Nghĩa đen thì đúng, nhưng “phong” ở đây không chỉ có nghĩa là “gió”. Ông biết còn gì ?!

Kình Văn : Nó là một khái niệm văn chương, trong thơ Phan Sào Nam.

Triều Dương : Uh ! “Phong” ở đây là phong khó, khí phong vị. Mà mai tôi đưa ông sách, cũng là để ông nghiên cứu cho biết thế nào là bố cục trình bày văn bản của Mẽo.

Kình Văn : Thì ý cả câu là thời đại Tây Đông hòa hợp, cùng phát triển như mưa gió.

Triều Dương : Nói chung, tôi chưa nghĩ ra. Mje, diễn Hán sang Anh luôn có độ vênh. Thế nên bọn Mĩ sắp dịch hết Sử kí mà địa tính danh chúng nó vẫn phải để chữ Hán bên cạnh, không thì phiên Latin có cứt mà hiểu.

Kình Văn : Ban đầu tôi dịch là “Wind from Europe’n Rain from Asia”. “Âu phong Á vũ” tương tự “Thời đại Jazz” – “Jazz era”.

Triều Dương : Thôi để sau, Wiki thì chẳng quan trọng. Mai tôi vs ông sẽ xem, để quyết, sẽ giữ những gì từ bản gốc. Mốc thời gian, bản đồ, gia phả Iulio-Claudia chắc chắn phải giữ. Tụi mình được quyền thử những ý tưởng điên rồ nhất.

Kình Văn : Ờ hớ hơ, mảnh đất chưa ai khai phá mà.

Triều Dương : Để ông thấy cái nhà đó rây mơ rễ má ntn. He-he… Nhìn là thấy Augustus cháu của bà chị Iulia quá xa, mje, nhận nuôi thằng cháu tởm vđ. Nhưng mình cũng lấy Cải Tử làm bài học. Đừng có đánh đu vs tân tự do hay chính trị, nhất là khi nó chẳng cho mình được lợi lộc gì.

Kình Văn : Làm Don Quixote thì nhận trái đắng là phải.

Triều Dương : Giờ hắn im re, có dám ho he gì đâu. Hãy ở vế trên, ông à. Như Augustus, không cần vênh nhưng khối kẻ khiếp sợ, uy vũ khắp thiên hạ.

Kình Văn : Cứ sống đúng tinh thần La Mã. Speculum Virginum

Triều Dương : Ra là mang tiếng giáo huấn. Địt, thôi quá tuổi rồi. Gửi Thắng bảo ngồi quay tay cùng Sa-đì : Xem phim con heo Filasṭīn, xem cảnh Do Thái nện gái Filasṭīn. Sỉ nhục luôn… ka-ka !

Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngu si + Nhiệt tình = Phá hoại


Triều Dương : Thằng này cần thêm vài thang độc dược, bệnh nặng vl.

Kình Văn : Thì đã biểu, nhiều người không tự chẩn bệnh của mình nổi. Tụi kỹ thuật toàn tư duy tập đếm nên ngoài tiền ra đéo có thú gì.

Triều Dương : Uh… Nói chung, A Sềnh chưa ra đời chưa thấm được cái thú khi nghe chửi và được chửi tha nhân. Tôi với ông giờ coi truyện đó nhẹ không. Ai chả phải có giai đoạn đưa đầu ra chịu báng, cũng như bị đánh, bị vùi dập.

Kình Văn : Sinh ở đâu thì bản tính ở đó, ông ạ. Dân thành phố cứt mấy đều có cái lịch thiệp, chớ như bà chủ trọ của tôi vẫn chỉ là dân quê, vô phòng đéo thèm gõ cửa, đã thế cứ thò đầu vào dòm như thể trong đó có vàng vậy. Nên thành thực là, với đám quê mùa, 1 chứ 10 cuộc Văn Cách cũng đéo ăn thua. À, cho ông coi cái tin vui vui : Cầu thủ Leicester tức giận khi Shakespeare bị sa thải.

Triều Dương : Ờ, Shakespeare. Thế nên Marius, Sulla, và cả Octavianus, ba lần tắm máu La Mã cũng đáng thôi, giết bớt cho khỏi nuôi lũ cặn bã. Nên ông thấy, thường những đại đô thị đến lúc quá tải thì phải diệt bớt đám bần nông. Tư duy chỉ hình thức, có lồn biết thưởng văn, thính nhạc, vịnh thi, đối ẩm, thực mĩ vị.

Kình Văn : Dm, thành phần Wikipedia toàn bọn lông rận. Nông dân ấy, già rồi nên đầu óc còn nặng tư duy thời chiến. Tôi và ông có cái may là sinh trưởng thời bình, thậm chí rất thanh bình, nên sau này dù đại thế chiến xảy ra và hòa bình tái lập, thì tâm khảm mình vẫn bằng an và bắt kịp thời đại hơn đám sinh thời chiến.

Triều Dương : Tư duy thời chiến là lũ sẽ bị lịch sử cuốn trôi. Ông không thấy đám thanh niên sinh trưởng thời chiến đều không tái hòa nhập được à ? Mà dm, mấy thằng lợn già này là thứ mà xã hội khinh bỉ. Augustus từng học tập tại Hellas, hắn hiểu vai trò của văn hóa, văn chương, nên dù đắc thắng phe quý nhân thì hắn vẫn dốc lòng bảo trợ văn chương. Không xã hội nào phát triển nổi nếu lãnh tụ là những thằng võ biền chỉ biết dùng nắm đấm.

Kình Văn : Cho nên mấy ông trùm như Drumpf Đại Đế chỉ hái rau bán cho lũ tham tiền thôi, còn gốc cứ để đấy tự xơi.

Triều Dương : Thực ra cũng đúng thôi. Cái đéo gì cũng đi truyền bá tùm lum thì bị qua mặt có ngày, mà không thì cũng thành cứt đái cho thiên hạ rỉa. Con Kim Như chưa ngộ được điều đó.

Kình Văn : Nó chưa giác ngộ nhưng ít ra là biết câm mồm. “Ngu si + Nhiệt tình = Phá hoại”, câu đó vẫn đúng.

Triều Dương : Sự bí ẩn rất cần thiết, nhất lại trong thời này, hở ra là ăn cắp : Đạo văn, đạo nhạc, đạo ý tưởng, đạo chích… Nên giờ các gia đình có nghề dù thô lậu đến mấy họ cũng càng phải cảnh giác, con dâu cũng phải qua thử thách vật vã mới được dạy nghề.

Kình Văn : Bảo tàng Lịch sử khá khôn. Đa số ảnh là nhỏ và mờ, mà những điều đăng trên mạng toàn trống đồng, đảng điếc sặc mùi tuyên huấn. Đơn giản là, muốn học cái hay thì phải tự bỏ tiền ra mục sở thị.

Triều Dương : Ngay cả Louvre toàn bản sao cả, đồ tốt để chỗ khác. Muốn có tri thức phải bỏ công của ra mua, mà phải biết tiêu tiền có tư duy, đặt đúng chỗ thời may mới thấy được, chứ tìm mấy trung tâm hoặc đại học quốc tế thì nó bán cho toàn cứt. Cơ bản xã hội Việt Nam vận hành đúng kiểu nhai lại và kinh doanh đa cấp, từ một gốc sau đó ra nhiều dị bản rồi cứ thế lừa bịp lẫn nhau, mua đi bán lại sự ngu và cả cộng đồng chìm nghỉm trong mớ rác.

Kình Văn : Thì cái đó tất yếu thôi, nhưng thế mới sàng lọc ra tinh hoa và tinh anh từ đám đông.

Triều Dương : Đối với đám ngu thì tôi nghĩ, cho chúng nó chết. Nhưng cái khắm là cả bọn lắm tiền cũng bỏ vốn cho mấy thứ đó. Cái khôn ngoan của ông Nguyễn Văn Khỏa là trích nguồn vừa phải, một phần vì có trích đám đông cũng đéo đủ trình tham khảo, phần nữa là có thế mình mới phải chịu thử thách để khảo cứu từ cái hạn chế. Gì cũng đòi dễ kiếm, miễn phí thì chỉ có cứt ấy. Còn Trần Quang Đức thì lừa một cách lưu manh trắng trợn, nên cuối cùng ông thấy, hắn vẫn chẳng có số má gì trong học giới, nhất là đám Hán Nôm, văn chương.

Categories: ❀❀ Bác vật chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đá mòn kia vẫn ghi


Triều Dương : À mà, quân chủ Á Đông hay có trò dựng trụ tạc bia ghi công trạng chiến tích đúng không ?

Kình Văn : Tựu trung là thạch bi đồng trụ (石碑銅柱), chất liệu bền.

Triều Dương : Uh… Vì lăng mộ Augustus có tấm bia đồng ghi công trạng, nó không còn, nhưng trong ngôi đền nào đấy ở Tiểu Á còn bản sao nguyên vẹn nên người ta vẫn lưu được. Nhiều khi không nhất thiết cứ ở một chỗ mới bảo lưu được vốn cổ. Các ông hậu duệ Việt Nam Cộng hòa đem cũng không ít phim sách qua hải ngoại nhưng chẳng bảo tồn xiển dương được đéo gì.

Kình Văn : Giờ đống đó để làm tiền và mua chính trị thôi.

Triều Dương : Phim phò nhờ mấy studio quét lại phục chế chiếu cho đám già hoài niệm thôi. Hải ngoại ngoài Trần Anh Hùng có ai sau ’75 làm được gì ra hồn đâu. Với lại, Sàigòn triệt tiêu cái tinh thần quốc gia quan trọng, chứ đống văn hóa phẩm cộng sản cũng đâu ngu và đốt phá bằng hết. Trong mấy kho quân đội quản lí có giời biết cổ vật di vật gì đang lưu trữ.

Kình Văn : Văn vật mất mát không nhiều đâu. Tinh hoa Việt Nam Cộng hòa thực ra cũng không cao lắm, nên mấy thứ không nên cho đám đông chắc chắn chỉ là dữ liệu quân sự – chính trị thôi, còn văn hóa phẩm thì thiếu gì nơi còn phiên bản. Mà với đám đông, văn hóa phẩm mới cần chớ.

Triều Dương : Uh… Trung thế kỉ với đám Việt Nam gần như vô giá trị, cái ngu là ở đấy. Mà chắc ông cũng biết ngành văn học dân gian đúng không, tôi đéo hiểu văn học dân gian Việt Nam thì nghiên cứu cái gì nữa ~

Kình Văn : Đại để là mấy truyện và thơ khuyết danh đó. Gồm cả tục ngữ, ca dao ngắn…

Triều Dương : À-há ! Thơ Lí-Trần thì vẫn nặng tính Đường Thi, tôi đéo thích thơ Đường.

Kình Văn : Riêng Nguyễn Trãi và Nguyễn Du có hẳn chuyên đề, độc lập như một ngành.

Triều Dương : Hmm.

Categories: ❀❀ Bác vật chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đại lược cổ văn Tây phương (kỳ 5)


Triều Dương : Aeneis Nhã Nam mới ấn hành bọn biên tập cũng ghi tên sai, theo âm Pháp mà đéo có dấu, cước chú cũng sai tên Neoptolemos con Akhilleus, và nhiều lỗi vặt khác. Nhà Huy Hoàng tôi ra thấy đầy sách cũng được Nhã Nam ấn hành, nhan đề tương tự nhưng khác mỗi bọn phát hành. Nhà Văn Học cũng đa cấp vl, vừa cho Nhã Nam xuất bản vừa bán quyền phát hành cho những thư quán khác. Nói chung, nát hơn cứt ~

Kình Văn : Dây nhợ vkl.

Triều Dương : Uh… Tôi có nguyên tác rồi, kệ mệ ông… khửa khửa. Mà dm, Merlin, Lancelot, Chén Thánh, Liệt vương sử, Cái chết của Arthur… mấy nhân vật đầu đều có những dị bản tìm Chén Thánh riêng. Vậy nó cũng có hệ thống chứ đéo hẳn là ngẫu nhiên biến tấu.

Kình Văn : Vấn đề ở chỗ, ẩn bên dưới là triết lý nhà thờ. Sau này thậm chí tôi và ông mỗi đứa có cách soạn Arthur riêng.

Triều Dương : Cái nội hàm thì đều rõ rồi, nhưng dòng văn chương này nổi ở Anh và Pháp, Đức sau này hú họa thôi. Nên ông coi nó là văn hóa Anglo-Franco thì OK. Chứng tỏ văn hóa La Mã thần thánh cũng cùi, văn chương phát triển như sên, mà triết toàn những thằng điên.

Kình Văn : Văn chương càng mạnh thì ẩn ức mới càng được giải tỏa mà. Chứ dm văn chương trung thế kỷ của Đức và Bắc Âu toàn phù thủy, tu sĩ hắc ám với tử thần.

Triều Dương : Trứ tác Arthur của Sir Malory và các dị bản Lancelot, Merlin cùng chủ đề Chén Thánh quá đồ sộ nếu so với cái nền tảng văn hóa thời bấy giờ. Thậm chí ông tin không, lão Chrétien de Troyes là một dạng ngâm du thi nhân, tức hát rong kiêm kể truyện, chính mấy lão này kiến tạo truyền khẩu bồi đắp dần.

Kình Văn : Thì quá rõ rồi. Lớp người này rất phổ biến trong hình thái xã hội nghèo nàn phương tiện truyền thông, chính họ là chất kết dính cho sự hiểu biết, nhưng với lịch sử thì họ không quan trọng.

Triều Dương : Thậm chí Ngài Mallory khả kính còn phải dựa vào Chrétien để sáng tác Arthur phiên bản Anh. Trouvère cũng là hát rong nữa, còn thân thế tôi không rõ, ai cũng mù mờ hết. Robert de Boron cũng có ba phần về lão phù thủy Merlin dạng tản văn. Mẹ kiếp, dòng văn chương kị sĩ còn biến tấu Alexandros thành một cuộc phiêu lưu riêng, mang đậm văn hóa sơ-trung kỳ trung đại mà.

Kình Văn : Hồi đó chỉ Tây Âu sớm bước vào văn hóa nhàn rỗi thôi, mà dòng truyện kị sĩ và trào phúng là điển hình. Chứ Bắc Âu chưa có văn chương, Đông Âu thì vẫn truyện chiến binh đậm màu thần thoại.

Triều Dương : Nên sơ-trung kỳ trung thế kỷ phải đặc biệt lưu tâm thể loại này, vì không ngẫu nhiên mà các nhân vật đó được xây dựng. Bắc Âu có Edda gồm vận văn và tản văn toàn Odin với Thor, cái này thì Iceland với Mọi Vikingr đều truyền khẩu. Giáo hội thì có duy trì kịch với nội dung Tân Ước.

Kình Văn : Sau này Bắc Âu cũng bị nhiễm thần thoại phương Nam nhiều, tức là có thêm tính Hi-La một chút, Công giáo một chút. Nên thần thoại Bắc Âu tôi vẫn cho là đang trong quá trình tiến hóa.

Categories: ♥♥ Văn chương chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ông Trần Thí Phổ dịch Sử Ký


Kình Văn : Cậu coi vụ tố ông Đức cuốn Sử Ký chưa dzậy ?

Huy Anh : Tớ coi lâu rồi. Truyện thường !

Kình Văn : Dạo trước tớ chả biểu cậu về phần chữa lỗi còn gì.

Huy Anh : Tớ cũng đã xác định từ đầu rồi, dịch văn Tiên Tần kiểu quái gì chả có sai.

Kình Văn : Đấy, giới Hán Nôm biết với nhau cả, chẳng qua họ có nói không thôi. Cũng tại ông Đức thôi, nếu chịu viết một nhời cảm tạ ông Duy chắc giờ không bị bóc mẽ.

Huy Anh : Trời đất ! Hôm nay mới biết, tớ bị ông Đức hủy kết bạn và chặn luôn rồi, mà tuần trước thì vẫn bình thường. 😜 Hình như do đầu tuần này tớ có trao đổi qua lại với cái nick bóc Sử Ký của ổng. 😛 Ông này tính hay dỗi thế ! 😤

Kình Văn : He-he, cho đáng đời ! Cậu quên là năm xưa Đan-Đức làm thơ xướng họa tưởng yêu nhau đến chết à, thế mà cũng block luôn gồi.

Huy Anh : Thôi kệ, có ông ấy hay không thì đời vẫn thế. 🙂

Kình Văn : Thôi, từ rày chọn bạn mà chơi. Cậu cũng đừng qua lại với đám Trảm Phong nữa, mệt người.

Categories: ☺☺ Thời đàm | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: